Chuyển tới nội dung

Khoa Khoa học biển và hải đảo

Thông tin tuyển sinh

Giới thiệu ngành học Quản lý biển

Giới thiệu ngành học Quản lý biển

30.10.2019
Chương trình đào tạo cử nhân Quản lý biển (QLB) gồm có 125 tín chỉ trong đó có bao gồm: Kiến thức giáo dục đại cương gồm 33 TC; Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp gồm 80 TC (Trong đó: Kiến thức cơ sở ngành: 36 TC, kiến thức chuyên ngành: 44 TC); Đồ án tốt nghiệp: 12 TC.