Chuyển tới nội dung

Cơ cấu tổ chức

08.06.2018

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo Khoa Khoa học biển và hải đảo có 01 Trưởng khoa, không quá 02 Phó Trưởng khoa, các viên chức và người lao động trong Khoa.

2. Trưởng khoa là người trực tiếp quản lý giảng viên thuộc Khoa nhằm đảm bảo công tác chuyên môn của Khoa. Trưởng khoa chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi hoạt động của Khoa, quản lý và điều hành hoạt động của Khoa  theo quy định hiện hành.

3. Phó Trưởng khoa giúp việc cho Trưởng khoa, chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa và trước Pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công.

4.  Các đơn vị trực thuộc

a. Bộ môn Hải dương học, Công nghệ biển và Hàng hải.

b. Bộ môn Quản lý biển.