Chuyển tới nội dung

Lãnh đạo khoa

Ban lãnh đạo khoa Khoa học biển và Hải đảo gồm có:
Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Hồng Lân

Trưởng khoa là người trực tiếp quản lý giảng viên thuộc Khoa nhằm đảm bảo công tác chuyên môn của Khoa. Trưởng khoa chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi hoạt động của Khoa, quản lý và điều hành hoạt động của Khoa  theo quy định hiện hành.

Phó Trưởng Khoa

TS. Bùi Đắc Thuyết

Phó Trưởng khoa giúp việc cho Trưởng khoa, chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa và trước Pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công.