Chuyển tới nội dung

Hội đồng khoa

Hội đồng Khoa Khoa học biển và Hải đảo được thành lập theo quyết định số 1813/QĐ-TĐHHN ngày 18 tháng 5 năm 2022 về việc thành lập Hội đồng Khoa Khoa học biển và Hải đảo.

 

1. Cơ cấu tổ chức

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Chức danh

1

Nguyễn Hồng Lân

Trưởng Khoa, TS.

Trường DHTNMTHN

Chủ tịch Hội đồng khoa

2

Đào Hoảng Tùng

Giảng viên, TS.

Trường DHTNMTHN

Ủy viên, Thư ký

3

Bùi Đắc Thuyết

Phó trưởng Khoa, TS.

Trường DHTNMTHN

Ủy viên

4

Hoàng Thị Nguyệt Minh

Trưởng khoa. TS.

Trường DHTNMTHN

Ủy viên

5

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Trưởng khoa, PGS., TS.

Trường DHTNMTHN

Ủy viên

6

Dư Văn Toán

Chuyên gia, TS.

Viện nghiên cứu biển và hải đảo

Ủy viên

7

Bùi Xuân Thông

Chuyên gia, PGS.,TS.

Ngoài trường

Ủy viên

2. Nhiệm vụ

Hội đồng Khoa được thành lập để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Khoa, Bộ môn theo quy định tại điều 15 Điều lệ Trường Đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ–TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Hội đồng Khoa Khoa học Biển và Hải đảo có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và các quy định hiện hành khác.