Chuyển tới nội dung

Đơn vị trực thuộc

Hiện tại, khoa gồm 14 giảng viên thuộc 2 bộ môn chuyên môn: 

1. Bộ môn Hải dương học, Công nghệ biển và Hàng hải.

2. Bộ môn Quản lý biển.