Chuyển tới nội dung

Khoa Khoa học biển và hải đảo

Tin tức

Ưu tiên, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học về khai thác tài nguyên vùng biển, đại dương

Ưu tiên, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học về khai thác tài nguyên vùng biển, đại dương

12.12.2019
Việt Nam có bờ biển dài và vùng biển rộng lớn chứa đựng nguồn tài nguyên đa dạng và phong phú. Có thể nói, nghiên cứu khoa học biển, hải đảo là chìa khóa để chúng ta tiến ra biển, tiếp cận với những lợi ích to lớn do biển mang lại, là một trong những căn cứ hoạch định cơ chế, chính sách quản lý biển, hải đảo nhằm khai thác, sử dụng tài nguyên biển tiết kiệm, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, bảo vệ môi trường và dự báo ngăn chặn hoặc hạn chế.

Thông tin tuyển sinh

Giới thiệu ngành học Quản lý biển

Giới thiệu ngành học Quản lý biển

30.10.2019
Chương trình đào tạo cử nhân Quản lý biển (QLB) gồm có 125 tín chỉ trong đó có bao gồm: Kiến thức giáo dục đại cương gồm 33 TC; Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp gồm 80 TC (Trong đó: Kiến thức cơ sở ngành: 36 TC, kiến thức chuyên ngành: 44 TC); Đồ án tốt nghiệp: 12 TC.