Chuyển tới nội dung

Hội đồng khoa Khoa Khoa học biển và Hải đảo

12.06.2018

1. Cơ cấu tổ chức

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Chức danh

1

Nguyễn Hồng Lân

Trưởng Khoa

Trường DHTNMTHN

Chủ tịch Hội đồng khoa

2

Trần Thị Minh Hằng

Giảng viên,

Trường DHTNMTHN

Thư ký

3

Lê Xuân Tuấn

Phó trưởng Khoa

Trường DHTNMTHN

Ủy viên

4

Bùi Đắc Thuyết

Phó trưởng Khoa

Trường DHTNMTHN

Ủy viên

5

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Phụ trách Bộ môn QLB

Trường DHTNMTHN

Ủy viên

6

Đỗ Văn Sen

Cục trưởng, Chuyên gia,

Cục kiểm soát tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo

Ủy viên

7

Bùi Xuân Thông

Chuyên gia, PGS.,Tiến sĩ

Ngoài trường

Ủy viên

2. Nhiệm vụ

Hội đồng Khoa được thành lập để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Khoa, Bộ môn theo quy định tại điều 15 Điều lệ Trường Đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ–TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Bài viết khác