Chuyển tới nội dung

Chức năng - Nhiệm vụ Khoa Khoa học biển và hải đảo

08.06.2018

Điều 1.  Vị trí và chức năng

Khoa Khoa học biển và hải đảo là đơn vị chuyên môn thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, có chức năng giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện công tác giảng dạy thuộc các lĩnh vực Khí tượng thủy văn biển, Quản lý biển ở các trình độ đại học, sau đại học và các bậc học đang đào tạo tại Trường; triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác đào tạo thuộc ngành, lĩnh vực Khoa học biển và hải đảo và các hoạt động giáo dục khác theo phân công của Hiệu trưởng. Khoa hoạt động theo quy định của Điều lệ Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội với các chức năng, nhiệm vụ được cụ thể hóa theo quy định này.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Thực hiện công tác đào tạo và giảng dạy.

a)      Phối hợp với Phòng đào tạo và các đơn vị liên quan thực hiện công tác tuyển sinh, tốt nghiệp cho các bậc học.

b)      Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, đánh giá kết quả học tập của người học ở các bậc học thuộc các lĩnh vực Khoa học biển và hải đảo: Quản lý biển, Khí tượng thủy văn biển, Hải dương học, Công nghệ biển, Địa chất biển, Môi trường biển, Hàng hải... và các ngành, lĩnh vực khác khi được Hiệu trưởng giao.

c)      Tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của Khoa theo sự phân công của Hiệu trưởng; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

d)      Tham gia đào tạo ngắn hạn theo sự phân công của Hiệu trưởng.

e)      Lập kế hoạch thực tập cho sinh viên của Khoa, xây dựng chương trình, đề cương thực tập cho sinh viên.

2.       Thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ

a)      Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

b)      Tổ chức thực hiện  công tác nghiên cứu khoa học đối với giảng viên, sinh viên, thực hiện các đề tài khoa học, công nghệ liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của Khoa.

c)      Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào giảng dạy.

d)         Tổ chức, tham gia các hội thảo, hội nghị chuyên ngành hoặc có liên quan.

e)      Thực hiện dịch vụ khoa học theo quy định của Nhà trường và Pháp luật.

3.       Thực hiện các công tác khác.

a)      Xây dựng, trình Hiệu trưởng kế hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm của Khoa.

b)      Tham gia xây dựng chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển của Trường.

c)      Phối hợp với các đơn vị trong trường quản lý sinh viên đang học tập tại trường.

d)      Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất của Khoa theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.

e)      Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

f)       Tham gia sửa chữa và bảo dưỡng toàn bộ các trang thiết bị phục vụ cho đào tạo các ngành/chuyên ngành của Khoa do Hiệu trưởng giao.

g)      Quản lý viên chức, người lao động và cơ sở vật chất, thiết bị của Khoa.

h)      Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác