Chuyển tới nội dung

Phê duyệt các học phần chuyên ngành giảng dạy bằng Tiếng Anh thuộc các CTĐT ngành Quản lý biển

04.11.2021

Điều 1. Phê duyệt danh mục các học phần chuyên ngành giảng dạy bằng Tiếng Anh (có danh mục học phần và Đề cương chi tiết kèm theo) thuộc các Chương trình đào tạo trình độ Đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng: Đào tạo, Kế hoạch tài chính, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Trưởng các Khoa, Bộ môn thuộc Trường và sinh viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Xem chi tiết tại link dưới đây:

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác