Chuyển tới nội dung

Ban hành danh mục các học phần tương đương giữaCTĐT hệ chính quy trình độ ĐH khóa 11 với các khóa liền kề trước đó

30.09.2021

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục các học phần tương đương giữa chương trình đào tạo hệ chính quy trình độ đại học khóa 11 với các khóa liền kề trước đó - áp dụng đối với sinh viên học lại, học cải thiện điểm, bảo lưu và học song bằng” (Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng: Đào tạo, Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, Kế hoạch tài chính và Trưởng các khoa/bộ môn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Xem chi tiết tại link dưới đây:

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác