Chuyển tới nội dung

Thành tựu nghiên cứu khoa học 5 năm 2014 -2019

29.04.2020

 

Trong các năm 2013-2015: Khoa KHB&HĐ đã triển khai thực hiện đề tài “Nghiên cứu xác lập luận cứ khoa học và đề xuất định hướng quy hoạch không gian biển Phú Quốc – Côn Đảo, phục vụ phát triển bền vững”, mã số KC.09.16/11-15, do PGS.TS Phạm Quý Nhân làm chủ nhiệm.

Năm 2014, khoa đã tham gia xây dựng và tham gia thực hiện đề tài “Lượng giá kinh tế do xói lở - bồi tụ tại khu vực cửa sông cửa biển nhằm phục vụ công tác quản lý: nghiên cứu thí điểm tại cửa Đại (Quảng Nam) và cửa Ninh Cơ (Nam Định)” thuộc chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp Bộ, mã số TNMT.04.10-15, do PGS.TS Nguyễn Ngọc Thanh chủ trì.

Năm 2016, đã hoàn thành đề tài độc lập Nhà nước “Nghiên cứu ảnh hưởng của dự án đê biển Vũng Tàu – Gò Công tới các hệ sinh thái ven biển” mã số G77.2011, do TS. Lê Xuân Tuấn làm chủ nhiệm.

Trong năm 2017, Khoa đã tiến hành thực hiện đề tài cấp Bộ "Nghiên cứu cơ sở khoa học xác lập tổ hợp các phương pháp định hướng khoanh định túi khí nông phục vụ  điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển, thí điểm áp dụng tại khu vực vùng biển vịnh Gành Rái (Gò Công – Vũng Tàu)" do TS. Nguyễn Hồng Lân làm chủ nhiệm.

Hiện tại năm 2018 các cán bộ, giảng viên trong Khoa tham gia, phối hợp thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài cấp Nhà nước: ‘Nghiên cứu, xây dựng mô hình khai thác, bảo vệ và phát triển bền vững hệ sinh thái vùng triều từ Vũng Tàu đến Kiên Giang’’ thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển” - Mã số: KC.09.21/16-20. Do PGS. TS Lê Xuân Tuấn làm chủ nhiệm đề tài.

Song song với việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, các giảng viên trong Khoa tích cực tham gia và viết giáo trình, tài liệu tham khảo xuất bản. Có nhiều công trình, bài báo được đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong lĩnh vực quản lý biển trong nước và quốc tế. Báo cáo khoa học được đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành, kỷ yếu hội thảo trong nước và quốc tế, các tạp chí quốc tế thuộc SCI, scopus… Ngoài công tác nghiên cứu khoa học, cán bộ trong Khoa còn tham gia thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến khoa học như tham gia các hội đồng khoa học xét duyệt đề tài cấp bộ, cấp Quốc gia, tham gia tư vấn cho các tổ chức quốc tế như IUCN, UNDP,WB.