Chuyển tới nội dung

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030

19.05.2020

Quan điểm xuyên suốt là hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển phải bảo đảm thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hoá, đa phương hoá; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của quốc gia, dân tộc Việt Nam; chủ động và tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế để huy động hiệu quả các nguồn lực và tranh thủ tối đa sự ủng hộ của các nước, các tổ chức quốc tế và các đối tác phục sự nghiệp phát triển bền vững kinh tế biển của nước ta; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của nước ta trong Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982.

Chi tiết xem thêm tại đây

(Nguồn - Thu Thuỷ - Trang tin Tổng cục biển và Hải đảo Việt Nam - http://www.vasi.gov.vn/trang-chu.html)

 

Bài viết khác