Chuyển tới nội dung

Triển khai Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biến Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

12.05.2021

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII chỉ là bước đầu, điều quan trọng là phải sớm đưa nội dung Nghị quyết vào cuộc sống. Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: “Kế hoạch 10 phần thì biện pháp 20 phần và quyết tâm 30 phần”, để sớm đưa các nội dung phát triển bền vững kinh tế biển nêu trong Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn cuộc sống, cần nắm rõ các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế biển 10 năm tới; đánh giá đúng tình hình triển khai, thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; để từ đó có những đề xuất, kiến nghị nhằm hiện thực hóa Nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế biển.

Xem chi tiết tại đây.

Nguồn: Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Bài viết khác